τεύχος 186
Φεβρουάριος 2022

EDITORIAL

Διεθνή πρότυπα στη μετάφραση και τη διερμηνεία

 

Σε όποιον τομέα κι αν δραστηριοποιείστε, είμαστε σίγουροι ότι θα έχετε δει το ακρωνύμιο ISO και θα έχετε ακούσει έστω και μία φορά για τα επονομαζόμενα «πρότυπα πιστοποίησης». Ο ISO, δηλαδή ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization) είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ως μέλη φορείς, εταιρείες και σωματεία προτυποποίησης από 167 χώρες και έχει αναλάβει την αποστολή να οργανώσει τη δημιουργία και την έκδοση προτύπων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας και ορθής διαχείρισης σε δεκάδες τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας. Όταν επισημανθεί η ανάγκη δημιουργίας ενός προτύπου για έναν τομέα, τα μέλη του ISO, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, συντάσσουν ένα προσχέδιο, το οποίο κατόπιν τίθεται σε διαβούλευση. Στο στάδιο αυτό, το προσχέδιο αναθεωρείται αρκετές φορές, και στη συνέχεια τίθεται σε ψηφοφορία, προκειμένου να εγκριθεί. Και παρότι τα πρότυπα ISO δεν έχουν ισχύ νόμου ούτε είναι δεσμευτικά για την αγορά, συχνά παρομοιάζονται με μια βίβλο καλών πρακτικών που οφείλουν να ακολουθούν οι σοβαροί εκπρόσωποι ενός τομέα. Ο ίδιος ο ISO δεν αναλαμβάνει τη διαδικασία πιστοποίησης μιας εταιρείας ή ενός φορέα που θέλει να αποδείξει ότι ακολουθεί πιστά ένα πρότυπό του, όμως σε κάθε χώρα υπάρχουν πολλές εταιρείες που αναλαμβάνουν το έργο αυτό.

Εάν αναρωτιέστε αν υπάρχουν πρότυπα ISO για τη μετάφραση και τη διερμηνεία, η απάντηση είναι ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα απ’ όσα φαντάζεστε. Ας δούμε ορισμένα από αυτά, ανά τομέα:

Διερμηνεία

 • ISO 23155 Υπηρεσίες διερμηνείας – Διερμηνεία συνεδρίων – Γενικές απαιτήσεις και προτάσεις καλών πρακτικών
 • ISO 18841:2018 Υπηρεσίες διερμηνείας – Γενικές απαιτήσεις και προτάσεις καλών πρακτικών
 • ISO 21998:2020 Υπηρεσίες διερμηνείας – Διερμηνεία στον τομέα Υγείας – Γενικές απαιτήσεις και προτάσεις καλών πρακτικών
 • ISO 20228:2019 Υπηρεσίες διερμηνείας – Νομική διερμηνεία – Γενικές απαιτήσεις
 • ISO/WD 13611 Διερμηνεία – Κατευθυντήριες γραμμές για την κοινοτική διερμηνεία
 • ISO/DIS 24019 Πλατφόρμες ταυτόχρονης διερμηνείας – Γενικές απαιτήσεις και προτάσεις καλών πρακτικών

Μετάφραση

 • ISO 20771:2020 Νομική μετάφραση – Γενικές απαιτήσεις και προτάσεις καλών πρακτικών
 • ISO 20539:2019 Μετάφραση, διερμηνεία και σχετική τεχνολογία – Λεξιλόγιο
 • ISO 17100:2015 Υπηρεσίες μετάφρασης – Γενικές απαιτήσεις για τις υπηρεσίες μετάφρασης
 • ISO/TS 11669:2012 Μεταφραστικά έργα – Γενικές οδηγίες
 • ISO/CD 5060 Υπηρεσίες μετάφρασης – Αξιολόγηση μεταφράσεων – Γενικές οδηγίες
 • ISO 18587:2017 Υπηρεσίες μετάφρασης – Μετεπιμέλεια μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου– Γενικές απαιτήσεις

Εκπαίδευση

 • ISO/WD 6253 Απαιτήσεις για τους εκπαιδευτές διερμηνέων, την εκπαίδευση διερμηνέων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Ορολογία

 • ISO 1087:2019 Ορολογία και ορολογική επιστήμη – Λεξιλόγιο
 • ISO 704:2009 Ορολογικό έργο – Αρχές και μέθοδοι / ISO/FDIS 704
 • ISO 29383:2020 Ορολογικές πολιτικές – Ανάπτυξη και εφαρμογή
 • ISO 12620:2019 Διαχείριση ορολογικών πόρων – Χαρακτηριστικά κατηγοριών δεδομένων

Η λίστα είναι σίγουρα εντυπωσιακή, γεννά όμως και αρκετά ερωτήματα, στα οποία θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις:

 

Είναι πρακτικό να έχουμε τόσα πρότυπα;

Στον βαθμό που δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη και δεν παρατηρούνται αντικρουόμενες οδηγίες, ναι. Υπάρχει, βέβαια, ο κίνδυνος της υπερβολικής προτυποποίησης ορισμένων διαδικασιών, γεγονός που ενδεχομένως να τις καθιστούσε μη πρακτικές.

 

Γνωρίζουν την ύπαρξη όλων αυτών των προτύπων όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της μεταφραστικής κοινότητας (εταιρείες, σύλλογοι, εκπαιδευτικοί φορείς κ.λπ.);

Όχι. Ένας λόγος είναι ότι τα πρότυπα αυτά δεν διατίθενται δωρεάν αλλά πωλούνται από τον ISO ή από το εκάστοτε μέλος του ISO (την Ελλάδα εκπροσωπεί ο ΕΛΟΤ). Ένας δεύτερος λόγος πιθανόν να είναι το ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός διάδοσης πληροφοριών για τα πρότυπα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Τι διασφαλίζει η πιστοποίηση μιας μεταφραστικής εταιρείας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ορισμένων προτύπων;

Η πιστοποίηση μιας εταιρείας σε ένα πρότυπο (συνηθέστερο είναι το ISO 17100:2015) αφενός αποτελεί σφραγίδα ποιότητας και αφετέρου προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ανάληψης μεγάλων έργων.

 

Υπάρχει πρότυπο που απευθύνεται σε μεμονωμένους μεταφραστές;

Σε γενικές γραμμές, τα πρότυπα απευθύνονται σε εταιρείες, όχι σε μεμονωμένα άτομα. Αν πάρουμε την περίπτωση ενός προτύπου για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, όπως το ISO 17100:2015, αφενός το κόστος της πιστοποίησης θα ήταν σημαντικό για έναν μεμονωμένο επαγγελματία και αφετέρου θα προέκυπταν πρακτικά προβλήματα, όπως π.χ. ότι η επιμέλεια μιας μετάφρασης δεν μπορεί να γίνεται από τον ίδιο τον μεταφραστή. Παρόλα αυτά, ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες από τη μελέτη των προτύπων, όπως π.χ. ποιες είναι οι προϋποθέσεις που απαιτείται να καλύπτει, ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί στη λίστα των συνεργατών μιας εταιρείας που έχει αναλάβει ένα έργο για το οποίο απαιτούνταν η πιστοποίηση σε ένα πρότυπο. Λόγου χάριν, στην περίπτωση του ISO 17100:2015, ο ελεύθερος επαγγελματίας μεταφραστής θα πρέπει να πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να έχει αποκτήσει πτυχίο στη μετάφραση, τη γλωσσολογία, τη φιλολογία μιας ξένης γλώσσας ή ένα αντίστοιχο πτυχίο που να συνεπάγεται ότι έχει λάβει σημαντική εκπαίδευση στη μετάφραση από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή έναν αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

β) να έχει αποκτήσει πτυχίο σε οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή έναν αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα και να έχει πείρα 2 ετών ως επαγγελματίας μεταφραστής, σε βάση πλήρους απασχόλησης

γ) να έχει πείρα 5 ετών ως επαγγελματίας μεταφραστής, σε βάση πλήρους απασχόλησης.

 

Γιατί δεν υπάρχει πρότυπο για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτές μεταφραστών, ενώ υπάρχει για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτές διερμηνέων;

Είναι απορίας άξιο, αλλά η πιο απλή εξήγηση είναι ότι κανένας φορέας μέχρι σήμερα δεν σκέφτηκε να το αναπτύξει.

 

Σε πρόσφατη συνάντηση εργασίας που οργάνωσε ο ΕΛΟΤ, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτές μεταφραστών, εκπρόσωποι συλλόγων μεταφραστών και διερμηνέων, εκπρόσωποι εταιρειών, μέλη του Γραφείου Αθήνας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλοι ενδιαφερόμενοι συζήτησαν την ανάγκη επιμόρφωσής τους και την ανάγκη ενημέρωσης της ευρύτερης μεταφραστικής κοινότητας σε σχέση με τα πρότυπα. Είναι σίγουρο ότι αυτή η πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες δράσεις και συνεργασίες και θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας κατά το δυνατόν κοινής αντίληψης για την ορθή διαχείριση και τη διασφάλιση της ποιότητας στον χώρο της μετάφρασης και της διερμηνείας. Θα παρακολουθούμε αυτή την πρωτοβουλία από κοντά και θα σας ενημερώσουμε για τα επόμενα στάδιά της.

 

* * *

 

meta|φραση

Βασίλης Μπαμπούρης – Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου

 

ΥΓ: H σελίδα μας στο Facebook ενημερώνει 23.500 μεταφραστές, καθηγητές ξένων γλωσσών, πανεπιστημιακούς, φοιτητές, υποτιτλιστές, διερμηνείς, επιμελητές κ.ά. Με ένα Like στη σελίδα μας θα ενημερώνεστε κι εσείς!

ΥΓ2: Η σχολή μας αναζητά συνεργάτες! Δείτε τις σχετικές αγγελίες για την κάλυψη νέων θέσεων!

Ημερομηνίες έναρξης

 

 Προγράμματα Εκπαίδευσης

Μονοετές+
Σύγχρονο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών
(διά ζώσης ή εξ αποστάσεως)
Έναρξη: 10 Οκτωβρίου 2022
Γλωσσικοί συνδυασμοί: Αγγλικά – ΕλληνικάΣεμινάρια Εξειδίκευσης

Νομική μετάφραση & ορολογία
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 28 Φεβρουαρίου 2022

Υποτιτλισμός για αρχάριους
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 28 Μαρτίου 2022

Υποτιτλισμός για προχωρημένους
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 2 Μαΐου 2022

Localisation
Δια ζώσης φοίτηση
Έναρξη: 2 Μαΐου 2022

Μετάφραση Κόμικς
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 5 Μαΐου 2022

Εισαγωγή στη Μετάφραση
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 17 Μαΐου 2022 (πρωινό)
Έναρξη: 5 Μαΐου 2022 (απογευματινό)

Επάγγελμα: Μεταφραστής
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 16 Μαΐου 2022 (απογευματινό)
Έναρξη: 30 Μαΐου 2022 (πρωινό)

 

 

 
COMMUNITY

Από τη Wikipedia στη Βικιπαίδεια

 

Ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι η Wikipedia, καθώς και οι ανά γλώσσα/χώρα εκδοχές της –που φτάνουν πλέον τις 325–, είναι η πρώτη πηγή εγκυκλοπαιδικών αναζητήσεων στον κόσμο; Πρόκειται για ένα παγκόσμιας εμβέλειας εγχείρημα συγγραφής λημμάτων εγκυκλοπαίδειας από τους ίδιους τους χρήστες της. Μια εγκυκλοπαίδεια που στις δυο δεκαετίες της ζωής της εμπλουτίζεται και αναθεωρείται διαρκώς κι έχει καταφέρει να εκτοπίσει σημαντικές συμβατικές εγκυκλοπαίδειες. Όπως είναι λογικό, διαδικτυακές είναι οι εγκυκλοπαίδειες που επιβιώνουν στον γοργά μεταβαλλόμενο κόσμο μας και υπάρχουν μελέτες που συγκρίνουν την αξιοπιστία της Wikipedia με των εγκυκλοπαιδειών που συντάσσονται από ειδικούς. Δεδομένων των κανόνων συγγραφής για να θεωρείται ένα λήμμα αξιόπιστο, όπου περιλαμβάνεται η υποχρεωτική παράθεση παραπομπών, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της πληροφορίας, της δυνατότητας ελέγχου του ιστορικού συγγραφής του λήμματος και της παρακολούθησης/επέμβασης των διαχειριστών, η Wikipedia έχει κριθεί αξιόπιστη σε μελέτες αξιολόγησης που έχουν γίνει – ωστόσο και η ίδια συμβουλεύει τους χρήστες της να επαληθεύουν το περιεχόμενο. Και σ’ αυτό το σημείο, ο μέσος χρήστης καλείται να λάβει υπόψη του μία ακόμη παράμετρο: τη μετάφραση των άρθρων της.

Η Βικιπαίδεια, η ελληνική Wikipedia, έχει πλέον περισσότερα από 205.000 λήμματα, περίπου 60.000 από τα οποία είναι μεταφρασμένα από τους χρήστες της. Μάλιστα στη Βικιπαίδεια: Μεταφράσειςπεριλαμβάνονται πληροφορίες για την άδεια χρήσης, κατευθυντήριες γραμμές προς όσους κάνουν τις μεταφράσεις σχετικά με το ύφος και το περιεχόμενο, καθώς και σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες που αφορούν τον χειρισμό των όρων, την ονοματοδοσία των σελίδων κ.λπ. Το ένα τρίτο των λημμάτων έχει μεταφραστεί από ένα Content translation tool που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να προχωρήσει σε μετάφραση κειμένων από τις άλλες γλώσσες αρκετά εύκολα, εφόσον πλέον δεν έχει να αντιμετωπίσει τις παλαιότερες τεχνικές δυσκολίες που δημιουργούσε η χρήση υπολογιστικού κώδικα. Παρακολουθώντας αυτό το βιντεάκι στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, θα διαπιστώσετε ότι η διαδικασία της μετάφρασης ενός άρθρου είναι σχετικά απλή – από τεχνικής πλευράς, δεδομένου ότι στο εργαλείο έχει ενσωματωθεί το Google Translate. Για να μάθετε περισσότερα για τη μετάφραση λημμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελευταίας Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης από τον Κωνσταντίνο Σταμπουλή, διαχειριστή στη Βικιπαίδεια και εκπρόσωπο του Wikimedia Community User Group Greece και τη δρ. Κυριακή Κουρούνη, μεταφρασεολόγο και διδάσκουσα στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ.

Ας περάσουμε τώρα στην ουσία του περιεχομένου ενός μεταφρασμένου άρθρου. Κι η ουσία έχει να κάνει με την ορθή μεταφορά της πληροφορίας που βασίζεται στη σωστή κατανόηση του πρωτοτύπου, στη γνώση του θέματος του άρθρου και του πεδίου όπου αυτό εντάσσεται, στην κατοχή της μεταφραστικής τεχνικής και στην επίσης καλή χρήση της γλώσσας προς την οποία γίνεται η μετάφραση. Αν μεταφράσουμε αυτές τις προϋποθέσεις σε ερωτήματα (π.χ. Αυτός που έκανε τη μετάφραση είναι επαρκής γνώστης της γλώσσας πηγής και της γλώσσας στόχου; Γνωρίζει το θέμα;), ένα μεγάλο ερωτηματικό δημιουργείται στο μυαλό μας. Και, προφανώς, δεν μπορούμε να δώσουμε καμία απάντηση, αφού δεν έχουμε δεδομένα στη διάθεσή μας. Στην ιστοσελίδα Βικιπαίδεια: Μεταφράσειςδιαβάζουμε τα εξής στην ενότητα Αποφύγετε τις μηχανικές μεταφράσεις: «Η μετάφραση χρειάζεται δουλειά. Η μηχανική μετάφραση σχεδόν πάντα παράγει πολύ χαμηλής ποιότητας αποτελέσματα. Η συναίνεση στην Βικιπαίδεια είναι ότι μια ανεπεξέργαστη μηχανική μετάφραση, στη θέση ενός λήμματος της Βικιπαίδειας, είναι χειρότερη από το τίποτα.» Η ίδια η Βικιπαίδεια, λοιπόν, μας προτρέπει να επεξεργαζόμαστε το αποτέλεσμα της μηχανικής μετάφρασης που προκύπτει, να κάνουμε, δηλαδή, μετεπιμέλεια (post-editing), όπως ονομάζεται στην επαγγελματική γλώσσα αυτή η επεξεργασία. Σωστή η συμβουλή, όμως η μετεπιμέλεια είναι κι αυτή μια διαδικασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις, κάθε άλλο παρά απλή είναι.

Και φτάνουμε στο διά ταύτα: η Βικιπαίδεια είναι χρήσιμο εργαλείο, όμως είναι καλό να επαληθεύουμε τις πληροφορίες της. Η μετάφραση είναι μια σύνθετη διαδικασία, που γίνεται σωστά υπό προϋποθέσεις. Θα ήταν ουτοπικό –και επιβλαβές για το εγχείρημα της συλλογικής διαδικασίας συγγραφής και μετάφρασης που σκοπό έχουν την πρόσβαση στη γνώση– να υποστηρίξουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον ρου των γεγονότων και να επιχειρήσουμε να αποτρέψουμε τη μετάφραση των άρθρων. Όμως, ως σκεπτόμενοι άνθρωποι οφείλουμε να τη θέτουμε υπό αμφισβήτηση και να την ελέγχουμε, αν μπορούμε και ως το σημείο που μπορούμε, είτε παραβάλλοντάς την με το αντίστοιχο κείμενο μιας γλώσσας που μιλάμε καλά είτε επαληθεύοντας το περιεχόμενο ενός κειμένου.
TOOL

Microsoft Power Toys (+ GodMode)

 

H βελτιστοποίηση ενός λειτουργικού συστήματος ή ενός λογισμικού με τη χρήση ρυθμίσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στον χρήστη ονομάζεται tweaking. Ήδη από την εποχή των Windows XP, οι χρήστες του δημοφιλούς λειτουργικού της Microsoft μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το GodMode*, έναν ειδικό φάκελο μέσα στον οποίο υπήρχαν συγκεντρωμένες όλες οι ρυθμίσεις των Windows, ενώ εφαρμογές όπως το TweakUI, το Customiser God και το ultimate Windows Tweaker προσφέρουν τη δυνατότητα ειδικών ρυθμίσεων σε όσους τις εγκαταστήσουν.

Πρόσφατα, η Microsoft ανακοίνωσε τη διάθεση μιας ανάλογης εφαρμογής, των Microsoft Power Toys, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το App Store των Windows 10. Ας δούμε ποιες δυνατότητες μας δίνουν:

 • Always On Top: Ορίστε ποια παράθυρα δεν θα επικαλύπτονται από άλλα παράθυρα, αλλά θα παραμένουν μονίμως ενεργά.
 • Awake: Παρακάμψτε προσωρινά (ή μονίμως) το σχέδιο παροχής ενέργειας (power plan) του υπολογιστή σας, ώστε να μην του επιτρέψετε να κλείσει μετά από ένα χρονικό διάστημα.
 • Color Picker: Δείτε το χρώμα οποιουδήποτε pixel της οθόνης σας σε τιμή Hex, RGB, CMYK αλλά και σε άλλα χρωματικά συστήματα.
 • Fancy Zones: Χωρίστε σε περιοχές την επιφάνεια εργασίας σας. Αν σύρετε ένα παράθυρο σε μια περιοχή, το παράθυρο προσαρμόζεται αμέσως στο μέγεθος της περιοχής. Πολύ χρήσιμη δυνατότητα για όσους θέλουν όσο δουλεύουν να βλέπουν 2, 3 ή περισσότερα παράθυρα ταυτόχρονα στην οθόνη τους.
 • File Explorer: Προσθέστε στην Εξερεύνηση Αρχείων (File Explorer) τη δυνατότητα προεπισκόπησης αρχείων .pdf, .svg, .md κ.ά.
 • Image Resizer: Αλλάξτε το μέγεθος μιας εικόνας με ένα δεξί κλικ. Υποστηρίζει προ-ορισμένα μεγέθη (π.χ. Phone 320Χ568 pixels), αλλά μπορείτε να προσθέσετε και τα δικά σας μεγέθη. Αποθηκεύει τη νέα εικόνα σε .bmp, .jpeg, .gif, .tiff και άλλα μορφότυπα εικόνας.
 • Keyboard Manager: Αλλάξτε τη λειτουργία των πλήκτρων του πληκτρολογίου σας, αντιστοιχίζοντας σε αυτά χαρακτήρες (π.χ. πατώντας το F1 να μπαίνει άνω τελεία) ή συντομεύσεις πληκτρολογίου (π.χ. πατώντας το F1 να ενεργοποιείτε τη συντόμευση Alt+Ctrl+Del).
 • Mouse Utilities: Ενεργοποιήστε τη χρωματική επισήμανση κάθε σημείου της οθόνης στο οποίο κάνετε κλικ, αλλά και την επισήμανση του σημείου στο οποίο βρίσκετε ο κέρσορας με διπλό πάτημα του Ctrl.
 • Power Rename: Μετονομάστε μαζικά όσα αρχεία έχετε επιλέξει, χρησιμοποιώντας Εύρεση και Αντικατάσταση.
 • PowerToys Run: Ξεκινήστε οποιαδήποτε εφαρμογή θέλετε γράφοντας το όνομά της!
 • Shortcut Guide: Εμφανίστε ένα παράθυρο με διάφορες χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows.
 • Video Conferencing Mute: Ορίστε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα κλείνει αμέσως το μικρόφωνο και την κάμερά σας, ασχέτως της εφαρμογής τηλεδιασκέψεων που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή (Zoom, Skype, Microsoft Teams κ.λπ.).

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για όλα τα PowerToys στο σχετικό άρθρο των τεχνικών ιστότοπων HowToGeek και MakeUsOf.

 

* για να εμφανίσετε τον φάκελο GodMode στα Windows σας, φτιάξτε έναν νέο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και δώστε του το εξής όνομα: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


STAR SEMINAR

 

Νομική μετάφραση και ορολογία
σύγχρονη εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 28 Φεβρουαρίου 2022
Διάρκεια: 15 εβδομάδες (με μία τηλεδιάσκεψη διάρκειας 90 λεπτών την εβδομάδα)
Τηλεδιασκέψεις: Παρασκευή 19:30 – 21:00
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά > Ελληνικά
Διδάσκουσα: Πένυ Μητσοπούλου

Η νομική μετάφραση είναι σταθερή αξία στη μεταφραστική αγορά. Εάν θέλετε να ειδικευτείτε στη μετάφραση κειμένων από διαφορετικά είδη δικαίου, παρακολουθήστε το σεμινάριο της σχολής μας που απευθύνεται, αφ’ ενός, σε όσους έχουν μεταφραστική εμπειρία και θέλουν να εξοικειωθούν με τη νομική ορολογία και να εκπαιδευτούν στη νομική μετάφραση και, αφ’ ετέρου, σε όσους έχουν σπουδάσει νομική και θέλουν να ασχοληθούν με τη μετάφραση κειμένων της επιστήμης της.

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν το ύφος και τη λειτουργία του νομικού λόγου, εξοικειώνονται με τις διαφορές μεταξύ του νομικού συστήματος της Ελλάδας και άλλων κρατών, μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης και, εξασκούμενοι στη μετάφραση διαφορετικών κατηγοριών κειμένων, προετοιμάζονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Την εκπαίδευσή τους αναλαμβάνει η έμπειρη νομική μεταφράστρια και δικηγόρος Πένυ Μητσοπούλου, ενώ η πρακτική εξάσκηση περιλαμβάνει μετάφραση κειμένων των εξής κατηγοριών:

 • ποινικό δίκαιο/ποινική δικονομία (δικαστικές αποφάσεις)
 • πολιτική δικονομία (δικαστικές αποφάσεις)
 • δίκαιο εταιρειών (καταστατικά/συστατικές πράξεις, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών)
 • εργατικό δίκαιο (συμβάσεις εργασίας)
 • εμπράγματο δίκαιο (αγοραπωλησίες ακινήτου, εκμισθώσεις ακινήτου)
 • κληρονομικό δίκαιο (διαθήκες)
 • δίκαιο πληροφορικής (προστασία διαδικτυακού υλικού, όροι χρήσης ιστοσελίδων)
 • δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας).

Εξειδικευτείτε στη νομική μετάφραση, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση σ’ έναν κλάδο με μεγάλη ζήτηση!

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για κράτηση θέσης επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας (με email ή στο 210 36.29.000) ή επισκεφτείτε τη σελίδα του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφερομένου, ώστε να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό.
BOOK

 

Γλώσσα και Εξτρεμισμός: Δέκα + 1 δοκίμια για τη γλώσσα του μίσους

Σωτήρης Λίβας (εκδ. Παπαζήση, 2021)

 

«Ξεκινώ δηλώνοντας την πίστη μου στον έντιμο δρόμο του Αλμπέρ Καμύ και στο ότι πράγματι και εγώ ποντάρω στο ίδιο με αυτόν στοίχημα: στο ότι δηλαδή οι λέξεις είναι πιο ισχυρές από τα όπλα. Ο λόγος είναι το μόνο αντίδοτο στον θάνατο και τη βία, αυτό είναι σίγουρο. Με τον λόγο μπορούμε να κατανοήσουμε, να εξηγήσουμε, να εκφράσουμε και, συνεπώς, να λειάνουμε τις διαφορές μας. Τι γίνεται όμως όταν αυτές οι ίδιες οι λέξεις μάς οδηγούν στον θάνατο;» Με αυτή τη δήλωση και το επακόλουθο ερώτημα ξεκινά το βιβλίο του ο Σωτήρης Λίβας, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Πρόεδρος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Και με εναργή λόγο καθώς και τεκμηριωμένο συλλογισμό καλύπτει το πολύπτυχο θέμα της γλώσσας του μίσους, η οποία ως όρος εμφανίζεται μόλις τη δεκαετία του ’80 στις ΗΠΑ, ωστόσο ως πρακτική υφίσταται ανέκαθεν και δηλώνει τη συστηματική χρήση λέξεων, εκφράσεων και γενικότερα διατύπωσης με σκοπό την περιθωριοποίηση ή την υποκίνηση βίας εναντίον μιας ομάδας.

Τα δέκα δοκίμια διερευνούν τα συστήματα του λόγου μίσους, εξτρεμισμού και εντέλει εξόντωσης (σφαγές, περιθωριοποίηση, γενοκτονία κ.ά) σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Έχοντας πρώτα αναλύσει τα δομικά χαρακτηριστικά του λόγου μίσους και παρουσιάσει το φοβικό και συνομωσιολογικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο όπου αυτός καλλιεργείται, ο συγγραφέας περνά στη διερεύνηση του αντισημιτισμού που αποτελεί το πρότυπο αυτού του είδους λόγου. Ακολουθεί η εξέταση του ισλαμικού, φονταμενταλιστικού και τζιχαντιστικού εξτρεμιστικού λόγου, η εργαλειοποίηση του λόγου του Ισλάμ σε διαφορετικές φάσεις της Τουρκίας και, τέλος, ένα απρόσμενο είδος λόγου: του αθλητισμού, και ιδίως του ποδοσφαίρου στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπαμε παραπάνω, το θέμα του λόγου μίσους είναι σύνθετο κι ίσως σας φαίνεται δυσπρόσιτο – αλλά δεν είναι στο βιβλίο του Σωτήρη Λίβα, ο οποίος αναλύοντάς το μεστά και κατανοητά, ως γνήσιος δάσκαλος, μας βοηθά να διευρύνουμε την αντίληψή μας για τον κόσμο μας.

TRAINING

Τα σεμινάρια της Άνοιξης

 

Υποτιτλισμός για αρχάριους


σύγχρονη εξ αποστάσεως φοίτηση

 

Έναρξη & Μαθήματα: 28 Μαρτίου 2022
Διάρκεια: 6 εβδομάδες
Τηλεδιασκέψεις: Τετάρτη, 18:30 – 20:30
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά > Ελληνικά
Εισηγήτρια: Ντέση Βερβενιώτου

Αν έχετε πρότερη μεταφραστική εμπειρία και επιθυμείτε να αποκτήσετε ολοκληρωμένη γνώση της διαδικασίας του υποτιτλισμού, ώστε να διαθέτετε το απαιτούμενο υπόβαθρο για να αρχίσετε να εργάζεστε ως υποτιτλιστής, παρακολουθήστε το εισαγωγικό σεμινάριο της σχολής μας. Κατά τη διάρκειά του θα μάθετε τη μεθοδολογία και τις σύγχρονες τεχνικές του υποτιτλισμού, θα εξασκηθείτε στη χρήση ειδικού λογισμικού (Subtitle Edit), θα υποτιτλίσετε διάφορα είδη οπτικοακουστικού υλικού (ταινία, επεισόδιο σειράς, ντοκιμαντέρ, σχολιασμός σκηνών), θα γνωρίσετε τον υποτιτλισμό για άτομα με προβλήματα ακοής και θα ενημερωθείτε για την αγορά εργασίας.

Το σεμινάριο είναι ειδικά διαμορφωμένο στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης Schoology. Κάθε εβδομάδα θα έχετε να μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό και τα video tutorials, θα κάνετε ασκήσεις υποτιτλισμού στην πλατφόρμα και θα συμμετέχετε σε τηλεδιασκέψεις με την εισηγήτρια.

 

Υποτιτλισμός για προχωρημένους


σύγχρονη εξ αποστάσεως φοίτηση

 

Έναρξη: 2 Μαΐου 2022
Διάρκεια: 7 εβδομάδες
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά > Ελληνικά
Τηλεδιασκέψεις: Πέμπτη, 18:30 – 20:30
Εισηγήτρια: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

Αν είστε ήδη επαγγελματίας υποτιτλιστής ή έχετε αποκτήσει ερασιτεχνικά πολύ καλή γνώση της διαδικασίας του υποτιτλισμού και επιθυμείτε να εξειδικευτείτε περαιτέρω, ώστε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εγχώρια αγορά και την αγορά του εξωτερικού, το σεμινάριο για προχωρημένους θα σας καλύψει απόλυτα. Κατά τη διάρκειά του, θα εξασκηθείτε στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων υποτιτλιστικών δυσκολιών, θα χρησιμοποιήσετε διάφορα λογισμικά (Subtitle Workshop, Subtitle Edit, Ooona Tools, Amara κ.ά.), θα μάθετε όλους τους κανόνες του υποτιτλισμού για κωφούς, θα εξασκηθείτε στον ποιοτικό έλεγχο (QA) της οπτικοακουστικής μετάφρασης και θα μάθετε πώς δουλεύουν οι εταιρείες του εξωτερικού, ώστε να τις προσεγγίσετε για συνεργασία!

 

Localisation


διά ζώσης

 

Έναρξη: 2 Μαΐου 2022
Διάρκεια: 6 εβδομάδες (36 ώρες)
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά <> Ελληνικά
Μαθήματα: Δευτέρα – Τετάρτη, 18:00 – 21:00
Εισηγητής: Ιωάννης Σταυρακάκης

Η επιχώρια προσαρμογή (localisation) λογισμικού, εφαρμογών για κινητά, ιστότοπων και βιντεοπαιχνιδιών αποτελεί ένα από τα πλέον προσοδοφόρα πεδία όπου μπορεί να κινηθεί ο επαγγελματίας μεταφραστής, και παράλληλα έναν εξελισσόμενο τομέα της αγοράς με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Υπό την καθοδήγηση του έμπειρου localiser Ιωάννη Σταυρακάκη, θα μάθετε τους κανόνες, τις τεχνικές, τα μυστικά και τα εργαλεία της επιχώριας προσαρμογής και θα αποκτήσετε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, μιας και οι localisers είναι περιζήτητοι. Για να παρακολουθήσετε αυτό το πρωτοποριακό αλλά αρκετά εξειδικευμένο σεμινάριο, είναι απαραίτητο να είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση του Trados Studio.

 

Μετάφραση Κόμικς


σύγχρονη εξ αποστάσεως φοίτηση

 

Έναρξη: 5 Μαΐου 2022
Διάρκεια: 8 εβδομάδες (24 ώρες)
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά <> Ελληνικά
Τηλεδιασκέψεις: Πέμπτη, 18:00 – 21:00
Εισηγήτρια: Βασίλης Μπαμπούρης

Αν αγαπάτε τα κόμικς, αυτό το σεμινάριο θα σας δώσει την ευκαιρία να τα δείτε μέσα από άλλο μάτι: το μάτι της μετάφρασης! Αν αγαπάτε τη μετάφραση, θα γνωρίσετε τα μυστικά της μεταφοράς ενός εξαιρετικά γοητευτικού τρόπου αφήγησης σε μια άλλη γλώσσα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τις ιδιαιτερότητες των κόμικς και να τους εκπαιδεύσει στους τρόπους αντιμετώπισης των κύριων μεταφραστικών προβλημάτων τους μέσα από την εξάσκηση στη μετάφραση ποικίλων ειδών κόμικς.

 

Επάγγελμα: Μεταφραστής


σύγχρονη εξ αποστάσεως φοίτηση

 

Έναρξη & μαθήματα:
16 Μαΐου 2022 (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 18:30 – 21:30)
30 Μαΐου 2022 (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 10:00 – 13:00)
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Εισηγήτρια: Πόπη Ματσούκα

Αν αντιμετωπίζετε με δέος και απορία την είσοδό σας στον επαγγελματικό στίβο της μετάφρασης, το σεμινάριο αυτό είναι ιδανικό για σας! Απευθύνεται σε απόφοιτους μεταφραστικών σχολών και σε μεταφραστές που θέλουν να εδραιωθούν στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες. Η πεπειραμένη μεταφράστρια Πόπη Ματσούκα θα σας μάθει όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για την οικονομική και λογιστική διαχείριση μιας ατομικής επιχείρησης, την ασφάλιση και τη φορολόγηση, την κοστολόγηση έργων, τη δικτύωση και την προώθηση της επιχείρησής σας κ.ά. Κάντε τα πρώτα σας βήματα στη μεταφραστική αγορά με σιγουριά και άρτια πληροφόρηση!

 

Εισαγωγή στη μετάφραση


σύγχρονη εξ αποστάσεως φοίτηση

 

Έναρξη & μαθήματα:
17 Μαΐου 2022 (Τρίτη – Πέμπτη, 10:00 – 13:00)
31 Μαΐου 2022 (Τρίτη – Πέμπτη, 18:00 – 21:00)
Διάρκεια: 15 ώρες
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά < > Ελληνικά
Εισηγητές: Βασίλης Μπαμπούρης,Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου,Θάλεια Μπίστικα,Ντέση Βερβενιώτου,

Εάν θέλετε να διαμορφώσετε αντικειμενική εικόνα για τη μετάφραση, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε το εξ αποστάσεως σεμινάριο Εισαγωγή στη Μετάφραση. Σε 5 τρίωρες τηλεδιασκέψεις:

 • θα μάθετε το σκεπτικό της μετάφρασης
 • θα μεταφράσετε από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα
 • θα υποτιτλίσετε ένα σύντομο βίντεο
 • θα γνωρίσετε το Trados Studio, το πιο δημοφιλές μεταφραστικό εργαλείο στον κόσμο
 • θα μάθετε τα πάντα για το επάγγελμα του μεταφραστή και τις προοπτικές που προσφέρει.

Εάν, αφού παρακολουθήσετε το σεμινάριο, αποφασίσετε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταφραστών της σχολής μας Μονοετές+ online (ή σε αντίστοιχο εξ αποστάσεως πρόγραμμα), τα δίδακτρα του σεμιναρίου θα αφαιρεθούν από τα δίδακτρα του προγράμματος! Έτσι, αν η μετάφραση σας γοητεύσει και αποφασίσετε να τη σπουδάσετε και να γίνετε μεταφράστριες, το εισαγωγικό σεμινάριό μας δεν θα σας κοστίσει ούτε ένα ευρώ!

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για κράτηση θέσης επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας (με email ή στο 210 36.29.000) ή επισκεφτείτε τη σελίδα του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει και συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφερομένου, ώστε να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό.ACADEMIA Online

Εκδηλώσεις μέσω διαδικτύου

 

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία, σας ενημερώνουμε για εκδηλώσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω διαδικτύου.

 

LocFromHome – Online Globalization Festival

3 Μαρτίου 2022

Συνάντηση με δωρεάν συμμετοχή όπου θα γνωρίσετε σημαντικούς επαγγελματίες στον τομέα της επιχώριας προσαρμογής.

 

9th Asian-Pacific Forum on Translation and Intercultural Studies

25 – 26 Μαρτίου 2022

Διεθνές φόρουμ με δωρεάν συμμετοχή που απευθύνεται στην ακαδημαϊκή και την επαγγελματική κοινότητα της μετάφρασης, της διερμηνείας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και έχει στόχο τη διερεύνηση των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί σε αυτά τα πεδία.
Download

Κατεβάστε το τεύχος σε pdf πατώντας εδώ

τεύχος
186


Archive

Διαβάστε τα παλαιότερα τεύχη πατώντας εδώΑκαδημίας 52, Αθήνα
[email protected]
τηλ: 210 36 29 000

Unsubscribe: κάντε κλικ εδώ για να διαγραφείτε από το newsletter μας