Όροι χρήσης

Στους όρους χρήσης (εφεξής καλούμενοι «Όροι») παρατίθενται οι όροι και oι προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου https://www.metafrasi.edu.gr/ (εφεξής καλούμενος «Ιστότοπος») του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης meta|φραση (εφεξής καλούμενο «Σχολή») . Η χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτού. Σε περίπτωση που δεν είστε σύμφωνοι με τους παρόντες Όρους, καλείσθε να μην κάνετε χρήση του παρόντος Ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

 

Χρήση πλατφόρμας distance learning (Moodle)

Για τη χρήση της πλατφόρμας distance learning (Moodle) που παρέχει η Σχολή ο χρήστης πρέπει να αποδεχθεί την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Σχολής.

 

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η Σχολή καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Σχολής για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη του Ιστότοπου από τη χρήση αυτού. Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω του Ιστότοπου, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια τη Σχολή, συλλέγονται από τη Σχολή από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες του Ιστότοπου αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ουδεμία εξ’ αυτών των πληροφοριών αποτελεί άποψη ή εκφράζει θέση της Σχολής. Η Σχολή δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω του Ιστότοπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με τη Σχολή ή με τρίτους. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, και η Σχολή δεν υποχρεούται να καλύψει ή να αποκαταστήσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω του Ιστότοπου πληροφοριών.

 

Περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων

Μέσω του Ιστότοπου παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να περιηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Σχολή δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιροποίηση και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω ιστότοπων. Η Σχολή δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστότοπων των τρίτων καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

 

Πολιτική απορρήτου και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάνοντας χρήση του Ιστότοπου, συμφωνείτε με τις πολιτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουμε και αποδέχεστε ότι η Σχολή μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας απορρήτου που εφαρμόζει. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας και λαμβάνοντας τα οφέλη αυτών αναγνωρίζετε ότι η παροχή των υπηρεσιών μας είναι δυνατή μόνο με την χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Σχολής.

 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας – Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κ.λπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Σχολής ή του εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτής και προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Σχολής ή του εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτής.

 

Λειτουργία του Ιστότοπου

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον, και η Σχολή, μολονότι λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα, δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή θα είναι απαλλαγμένος από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

 

Συμπεριφορά χρηστών

Οι χρήστες του Ιστότοπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού και σε σχέση με αυτόν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης του Ιστότοπου ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο της Σχολής που οφείλεται στην κακή ή αθέμιτη χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία η Σχολή εμπλακεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παραβίαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει τη Σχολή. Ο χρήστης οφείλει κατά τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου να σέβεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, να τηρεί τους Όρους και να παρέχει τα αληθή προσωπικά του στοιχεία, όπως ζητούνται για την εγγραφή του. Σε περίπτωση παροχής ψευδών στοιχείων, η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή/και την ολοκλήρωση εγγραφής του χρήστη καθώς και να διαγράψει τον χρήστη από τη λίστα των εγγεγραμμένων χρηστών.
Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

 

Πρόσβαση στον λογαριασμό σας

Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει επί ή μέσω του λογαριασμού σας. Προκειμένου να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, να τηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε άλλες υπηρεσίες. Με την επιφύλαξη των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων σας, εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας στον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να καταστεί μη προσβάσιμος από εσάς και ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ενδέχεται να καταστούν μη ανακτήσιμα.
Επιπλέον, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον, και ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του αποδέκτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Ο αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Προσοχή: Μην αποκαλύπτετε σε τρίτους το όνομα χρήστη σας, τον κωδικό σας καθώς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όσον αφορά τα στοιχεία του τρόπου πληρωμής προς τη Σχολή. Επίσης μην ξεχνάτε να εξέρχεστε από τον λογαριασμό σας στο τέλος της περιήγησης στον Ιστότοπο, σε περίπτωση που δεν εισέρχεστε από τον προσωπικό σας υπολογιστή.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα, σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας.

 

Τροποποίηση των Όρων

Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες Όρους και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου με μόνη την ενημέρωση μέσω αυτού, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για πιθανές αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου, θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Ενημερωθείτε κάθε μήνα για όλα τα νεότερα σχετικά με το επάγγελμα του μεταφραστή!

210.3629000
[email protected]

Ακαδημίας 52
106 79, Αθήνα

Ωράριο γραμματείας
10:00 πμ - 8:00 μμ