Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης meta|φραση  (εφεξής καλούμενο «Σχολή»), που λειτουργεί με την επωνυμία ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής συμβουλευτικής. Η Σχολή, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ), όπως εκάστοτε ισχύει, χρησιμοποιεί ασφαλείς μηχανισμούς πρόσβασης και φύλαξης στα πληροφοριακά της συστήματα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτά.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Σχολής δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής καλούμενη «Πολιτική»), όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ θα πρέπει να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και να βεβαιώνεστε ότι την αποδέχεστε.

 

1. Οι βασικοί όροι και οι ορισμοί τους

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, κατά μόνας ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Υποκείμενο: υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ή που έχει εγγραφεί κατά το παρελθόν ή που εκδηλώνει ενδιαφέρον να εγγραφεί στη Σχολή και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο των σχέσεών του με τη Σχολή. Για τους χρήστες που εισέρχονται στον ιστότοπο της Σχολής ισχύουν παράλληλα και οι Όροι Χρήσης του ιστότοπου, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι σε αυτόν.

 

2. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η Σχολή, σκοπός επεξεργασίας και νόμιμη βάση επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από την εκάστοτε υπηρεσία που ζητάτε από και συμφωνείτε με τη Σχολή και αφορούν:

 • τη συμπλήρωση της αίτησης / εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τα προγράμματα / τις υπηρεσίες που προσφέρει η Σχολή,
 • την επεξεργασία των στοιχείων σε κληρώσεις υποτροφιών που προσφέρει η Σχολή,
 • την κατάρτιση σύμβασης αναφορικά με τα προγράμματα / τις υπηρεσίες της Σχολής,
 • τη χρήση από εσάς της ηλεκτρονικής πλατφόρμας distance learning (Moodle) και των επιλογών που σας παρέχονται μέσω αυτής.

Η παρούσα Πολιτική απευθύνεται: α) σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες (σπουδαστές / φοιτητές / καταρτιζόμενοι, όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για προγράμματα) της Σχολής και β) σε φυσικά πρόσωπα που είχαν ανάλογη συμβατική σχέση, ή/και είναι απόφοιτοι, ή ήταν υποψήφιοι φοιτητές ή/και ενδιαφερόμενοι στο παρελθόν.

Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να τα συλλέγουμε από τις παρακάτω πηγές:

 • από εσάς, ως (υφιστάμενους ή δυνητικούς) σπουδαστές μας,
 • από δημόσια προσβάσιμες πηγές (ενδεικτικά διαχειριστικές αρχές),
 • από το προσωπικό και τους συνεργάτες μας (ενδεικτικά διοικητικό προσωπικό, καθηγητές κ.λπ.),
 • από εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας: αποστολή αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ιστότοπο, ή άλλο ισοδύναμο ηλεκτρονικό μέσο (όπως π.χ. SMS, Viber, Messenger κ.λπ.),
 • μέσω σύστασης του ονόματός σας από (υφιστάμενους ή δυνητικούς) σπουδαστές και αποφοίτους.

Στις περιπτώσεις που δεν συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από εσάς, θα σας ενημερώνουμε για την πηγή από την οποία βρήκαμε τα στοιχεία σας, ενώ από τη μεριά σας έχετε το δικαίωμα να μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μας με εσάς.

Εάν είστε υποψήφιος ή υφιστάμενος σπουδαστής, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε προκειμένου να ξεκινήσει ή να διατηρηθεί η σχέση σας με τη Σχολή ενδέχεται να περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις (κατοικίας/εργασίας), στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στοιχεία ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.), ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπο γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πέραν των ανωτέρω που προκύπτουν ή απαιτούνται από/για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων όπως ενδεικτικά: χρηματοοικονομικές πληροφορίες (αριθμός φορολογικού μητρώου, φορολογική κατοικία, πηγή και ύψος εισοδήματος), πληροφορίες και δικαιολογητικά ευαίσθητων δεδομένων που επαληθεύουν την κοινωνική/οικογενειακή σας κατάσταση και σας κατατάσσουν σε ευπαθή κοινωνικά ομάδα, και την υπογραφή σας.

Κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας στον ιστότοπό μας ή στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και κατά την εγγραφή σας στα προγράμματά μας και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα distance learning (Moodle) μέσω της οποίας θα σας δίνονται δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης παρακολούθησης μαθημάτων, συμμετοχής σε εξετάσεις του προγράμματος το οποίο παρακολουθείτε, τη δυνατότητα υποβολής εργασιών, συμμετοχής σε αξιολογήσεις και ερωτηματολόγια, παρακολούθησης της βαθμολογίας σας, χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους παρακάτω σκοπούς:

Ονοματεπώνυμο: συλλέγουμε τo ονοματεπώνυμό σας προς τον σκοπό: α) εγγραφής σας στα προγράμματα της Σχολής, β) εκτέλεσης της σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που υπογράφετε, γ) τιμολόγησης των υπηρεσιών μας, δ) προώθησης προς εσάς των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, ε) συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς που διεξάγουμε, στ) τήρησης του καταλόγου αποφοίτων της Σχολής.

Πατρώνυμο: Για την ταυτοποίησή σας και τη διάκρισή σας από τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση συνωνυμίας.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας σας για σκοπούς τιμολόγησης και ταχυδρομικής αποστολής προς εσάς των αντίστοιχων παραστατικών για την παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς και για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ταχυδρομική επικοινωνία μας μαζί σας.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προς τον σκοπό: α) επικοινωνίας μαζί σας για τυχόν απορίες σας ή/και σχόλιά σας, καθώς και για την πορεία των σπουδών σας, β) επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με τα αποτελέσματα τυχόν διαγωνισμών που διεξάγουμε και στους οποίους συμμετέχετε, γ) επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ευκαιρίες εργασίας στον χώρο της μετάφρασης, δ) επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με τα αποτελέσματα τυχόν διαγωνισμών που διεξάγουμε και στους οποίους συμμετέχετε και ε) αποστολής σ’ εσάς newsletter ή/και προωθητικών e-mails της Σχολής, σε περίπτωση που αποδεχθείτε την αποστολή τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία του τηλεφώνου σας, προς τον σκοπό τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας, σε περίπτωση που απαιτηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, για τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την εκπαιδευτική σας πορεία, για την για οποιονδήποτε λόγο επικοινωνία μας μαζί σας ή/και για την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων σας. Ομοίως, συλλέγουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας προς τον σκοπό αποστολής σ’ εσάς προωθητικών SMS, σε περίπτωση που αποδεχθείτε την αποστολή τους.

Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και το επάγγελμά σας.

Ηλικία: Συλλέγουμε στοιχεία αναφορικά με την ηλικία σας, μόνο σε περίπτωση που εκδηλώσετε την επιθυμία να εγγραφείτε σε κάποιο από τα παρεχόμενα από εμάς προγράμματα, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάγεστε στα ηλικιακά όρια φοίτησης που τίθενται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στοιχεία ταυτοποίησης (ταυτότητα ή/και διαβατήριο ή/και ΑΜΚΑ), ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, όταν υπογράφετε σύμβαση παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με τη Σχολή.

Εικόνα και φωνή σας: Το διδακτικό προσωπικό μας και το αρμόδιο διοικητικό μας προσωπικό έχει πρόσβαση στην εικόνα και τη φωνή σας σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας distance learning (Moodle) κατά τον χρόνο και προς τον σκοπό της διαδικτυακής παρακολούθησης των μαθημάτων τα οποία και βιντεοσκοπούνται. Διευκρινίζεται ότι κατά τη βιντεοσκόπηση των μαθημάτων βιντεοσκοπείται ο εκάστοτε καθηγητής–εισηγητής και οι εκάστοτε σπουδαστές/σπουδάστριες και όποιος εν γένει εκ των παρευρισκομένων προσεγγίζει τον καθηγητή ή τον σπουδαστή κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης.

Στοιχεία σχετικά με την ακαδημαϊκή σας πορεία και απόδοση (ενδεικτικά βαθμολογία, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εργασιών σας, συμπλήρωση ερωτηματολογίων εκ μέρους σας κ.λπ.): Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα τόσο για την ολοκλήρωση του προγράμματος στο οποίο έχετε εγγραφεί, όσο και για την εκ μέρους σας χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας distance learning (Moodle). Περαιτέρω, μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα έχετε τη δυνατότητα να συνομιλείτε μέσω chat με τους καθηγητές σας και να συμμετέχετε στις εξετάσεις του ακαδημαϊκού σας προγράμματος. Προς τούτο,  θα έχουμε πρόσβαση στις απαντήσεις σας επί των εξετάσεων, στη βαθμολόγηση και αξιολόγηση αυτών.

Στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές σας και την οικονομική σας καρτέλα: τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διακρίβωση της εκ μέρους σας τήρησης των οικονομικών σας υποχρεώσεων.

Στοιχεία σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση: σε περιπτώσεις που αιτείστε τη χορήγηση υποτροφίας/επιδότησης, ώστε να διασταυρώσουμε εάν πληροίτε τις κοινωνικές προϋποθέσεις για μια τέτοια υποτροφία/επιδότηση.

Πηγή και ύψος εισοδήματος: σε περιπτώσεις που αιτείστε τη χορήγηση υποτροφίας/επιδότησης, ώστε να διασταυρώσουμε εάν πληροίτε τις οικονομικές προϋποθέσεις για μια τέτοια υποτροφία/επιδότηση.

Βιογραφικά σημειώματα: σε περίπτωση που έχετε ενδιαφερθεί για κάποια θέση εργασίας που προσφέρει η Σχολή.

Ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την υγεία σας (ασθένειες κ.λπ.): μόνο σε περιπτώσεις που αιτείστε τη χορήγηση υποτροφίας/επιδότησης, ώστε να διασταυρώσουμε εάν υπάγεστε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δικαιούστε μια τέτοια υποτροφία/επιδότηση.

Στοιχεία περιήγησης: δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, όπως είναι cookies, IP διεύθυνση, τύπος συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης, ιστοσελίδα ανακατεύθυνσης, συγκεκριμένες σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης.

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι αφενός η συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε συναινώντας στους Όρους Χρήσης και κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας, και αφετέρου το γεγονός ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν είναι απαραίτητη για την εγγραφή σας στα προγράμματά μας, την παρακολούθηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Συμπληρωματικές νομικές βάσεις επεξεργασίας:

Η Σχολή, πέραν των ανωτέρω, μπορεί να προβαίνει και σε συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον πληρούται κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Σχολή (Άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ). Επισημαίνεται ότι η Σχολή παρέχει τις υπηρεσίες της μόνο σε ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών. Περαιτέρω, δεδηλωμένη πρόθεση της Σχολής είναι να μη συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων και ανίκανων δικαιοπρακτικά ενηλίκων.
 • Έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ).

 

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Καταρχήν, η Σχολή διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση αυτή και προς συγκεκριμένους σκοπούς (εγγραφή σε πρόγραμμα, φοίτηση, προωθητικές ενέργειες, χορήγηση υποτροφίας κ.λπ.).

Επιπλέον, η Σχολή δικαιούται να διατηρεί τα απαραίτητα για κάθε σκοπό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ανεξαρτήτως της συγκατάθεσής σας, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα έχουμε συμβατική σχέση μαζί σας (φοίτηση, υποτροφία κ.λπ.).

Επίσης, η Σχολή δικαιούται να διατηρεί τα απαραίτητα για κάθε σκοπό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έως τη χρονική στιγμή που δεν θα διατηρείτε πλέον ενεργή συναλλακτική ή/και συμβατική σχέση με τη Σχολή και παράλληλα δηλώσετε την εναντίωσή σας για κατοχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τη Σχολή με έγγραφο τρόπο, όπως είναι η διαδικασία διαγραφής από το ενημερωτικό newsletter.

Πέραν των ανωτέρω, η Σχολή διατηρεί τα απαραίτητα για κάθε σκοπό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για το χρονικό διάστημα το οποίο η ισχύουσα νομοθεσία της επιτάσσει ή της επιτρέπει να διατηρεί τα δεδομένα σας, έτσι ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι των φορολογικών, διοικητικών ή άλλων εποπτικών αρχών.

Αφότου λήξει η συμβατική μας σχέση μαζί σας (για οποιονδήποτε λόγο, ήτοι αποφοίτηση, αποβολή, διακοπή φοίτησης κ.λπ.), και ανεξαρτήτως της συγκατάθεσής σας, δικαιούμαστε να τηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έως τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεών μας και εκπλήρωσης των φορολογικών μας υποχρεώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) χρόνια, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων μας, όπως την επιδίκαση απαιτήσεών μας εναντίον σας.

Επιπλέον, τηρούμε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα φοίτησης, έτος φοίτησης) προς τον σκοπό τήρησης καταλόγου αποφοίτων.

Αναφορικά με τους υποψήφιους σπουδαστές και όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα προγράμματά μας, χωρίς να προβούν σε εγγραφή τους σε κάποιο από αυτό, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα συγκατατίθεστε και δεν εκδηλώνετε επιθυμία διαγραφής σας, προς τον σκοπό επικοινωνίας μαζί σας για προώθηση και ενημέρωση μέσω newsletter, sms, τηλεφωνικής επικοινωνίας, περί των μελλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα προσφέρουμε.

Μετά τη γραπτή εκδήλωση της επιθυμίας σας για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία της Σχολής, η Σχολή οφείλει να καταστρέψει οριστικά και αποτελεσματικά τα αρχεία/έγγραφα, όπου τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα (π.χ. ανακύκλωση, καταστροφέας εγγράφων, ανωνυμοποίηση κ.λπ.).

 

4. Κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Σχολή δεν αποκαλύπτει, δεν δημοσιοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν διαθέτει προς πώληση για κανένα λόγο, χωρίς τη συγκατάθεση των Υποκειμένων (χρηστών, πελατών, συνεργατών, κ.ά.), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, σε άλλα μη εξουσιοδοτημένα ή μη συμμορφωμένα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με εξαίρεση τα κατωτέρω:

 • εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη διοχέτευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • στην περίπτωση κατά την οποία η διοχέτευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν προς τρίτους που συνεργάζονται με τη Σχολή καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των αιτημάτων σας,
 • εφόσον η διοχέτευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν επιβάλλεται από διάταξη νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες αρχές,
 • εφόσον οι αποδέκτες είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένες οντότητες της Σχολής σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,
 • εφόσον οι αποδέκτες είναι πάροχοι υπηρεσιών προς τη Σχολή οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της. Οι εν λόγω πάροχοι είναι οντότητες που παρέχουν (ενδεικτικά) λογιστικές, φοροτεχνικές, νομικές, συμβουλευτικές και διαδικτυακές υπηρεσίες.
 • εφόσον οι αποδέκτες είναι ιδρύματα χρηματοπιστωτικά ή/και πληρωμών.
 • εφόσον οι αποδέκτες είναι τρίτοι, όταν ρητώς υποδεικνύονται από το Υποκείμενο.
 • εφόσον οι αποδέκτες είναι δημόσιες, κανονιστικές, ελεγκτικές ή/και κρατικές αρχές.

 

5. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και η προστασία τους

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα για παράδειγμα, κατόπιν γραπτού αιτήματός σας, να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους (γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»).
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους (γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»), όταν έχουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία τους αλλά υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες που σας κάνουν να επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, θα διακόψουμε την επεξεργασία τους, εκτός εάν αποδείξουμε την ύπαρξη επιτακτικών νόμιμων λόγων για την επεξεργασία τους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας. Έχετε, επίσης, δικαίωμα εναντίωσης σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing).
 • Να ζητήσετε να διαβιβαστούν από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε εσείς (γνωστό ως «δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων»).
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε τον βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει και να επεξεργάζεται για όσο χρόνο χρειαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν επί τη βάσει της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, εφόσον αυτή εξακολουθεί  να υφίσταται, ή/και για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της Σχολής, ενδεικτικά, δε, για τη διεκδίκηση τυχόν οφειλόμενων ποσών βάσει της μεταξύ μας σύμβασης ή/και σε συμμόρφωση με τυχόν έννομη υποχρέωσή της.
 • Να μην υπόκειστε σε οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται από τη Σχολή, βάσει αυτοματοποιημένης κατάρτισης «προφίλ» σας.
 • Να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email protected]. Περαιτέρω, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά με courier το αίτημά σας στη Σχολή, στη διεύθυνση Ακαδημίας 52, Αθήνα, ΤΚ 106 79.

 

6. Ανώνυμα δεδομένα και “Cookies”

α. O ιστότοπος της Σχολής χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών του. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας σε ιστότοπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη. Οποιοσδήποτε ιστότοπος μπορεί να αποστείλει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εφόσον οι ρυθμίσεις του εν λόγω προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει στείλει και όχι στα cookies που προέρχονται από άλλους ιστότοπους. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

β. O ιστότοπος της Σχολής κρατά session cookies, τα οποία μετά το πέρας της περιήγησής σας διαγράφονται.

γ. O ιστότοπος της Σχολής χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την απαραίτητη διενέργεια διαβιβάσεων της επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

δ. O ιστότοπος της Σχολής μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες βοήθειας για τη συλλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα.

ε. Περιστασιακά, η Σχολή μπορεί να χρησιμοποιεί στον ιστότοπο Internet tags (γνωστά επίσης και ως action tags, single -pixel GIFs, clear GIFs και 1 προς 1 GIFs) σε συνδυασμό με τα “cookies” και να τοποθετεί αυτά τα tags μέσω τρίτου συνεργάτη διαφημιστή. Αυτά τα tags τοποθετούνται στις δικτυακές διαφημίσεις που φέρνουν χρήστες στον ιστότοπο και σε διαφορετικές ιστοσελίδες αυτού. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής μας καμπάνιας (συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας που ανοίγει η κάθε ιστοσελίδα και οι πληροφορίες στις οποίες ανατρέχουν οι επισκέπτες). Ο συνεργάτης, μπορεί να συλλέγει τις ανώνυμες συνολικές πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες σε άλλους ιστοτόπους βάσει των Internet tags και των cookies. Η Σχολή σάς διαβεβαιώνει ότι, μέσω αυτών των tags και των cookies, δεν συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα.

 

7. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα

α. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη συμπλήρωση του εντύπου/της φόρμας/σύμβασης των επισκεπτών/χρηστών περιορίζεται στους εργαζομένους της Σχολής ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Περαιτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας παρέχετε κατά την υπογραφή από εσάς σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και εγγραφής σας σε κάποιο από τα παρεχόμενα προγράμματα, ενδέχεται να διαβιβαστούν και προς το Υπουργείο Παιδείας, σε περίπτωση που ζητηθούν. Ο σκοπός της διαβίβασης προς τα εκάστοτε συνεργαζόμενα με τη Σχολή εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι η παροχή στην Ελλάδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχουν και η εκτέλεση των συμβάσεων που μας συνδέουν μ’ αυτά.

β. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τη Σχολή κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με τον ιστότοπο, η Σχολή χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη. Όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

γ. Η Σχολή δύναται, επίσης, για την εξυπηρέτηση σκοπών στατιστικής ανάλυσης, και προκειμένου να συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι σελίδες και υπηρεσίες του, να τηρεί σε συγκεντρωτική μορφή και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργικότητα των υπηρεσιών και να διαμορφώνεται καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός τους.

Για να διατηρούνται τα δεδομένα σας ασφαλή και να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, η Σχολή επικαιροποιεί τα συστήματα, τις πολιτικές και διαδικασίες της.

Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση δεδομένων, η Σχολή θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των αρχών. Αν αντίστοιχα περιέλθει σε γνώση σας οιαδήποτε διαρροή δεδομένων σας, έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα λάβετε γνώση.

Η Σχολή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες και να τα διαχειρίζεται με ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, τα οποία και ενημερώνονται τακτικά. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Σχολή χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

 

8. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Μετάφραση Ι.Κ.E. | Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Ακαδημίας 52 (6ος όροφος), Αθήνα 106 79, Τ.: 2103629000, E.: [email protected]

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στη διεύθυνση αυτή.

 

9. Άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας. Υποχρεωτικότητα των δεδομένων

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που αναφέρονται στην ενότητα 2 του παρόντος είναι καταρχήν υποχρεωτική, εφόσον τα δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για τον εκάστοτε επιδιωκόμενο σκοπό (εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα προγράμματά μας, εγγραφή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποστολή προωθητικών SMS και newsletters, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, χορήγηση υποτροφίας/επιδότησης κ.λπ.).

Σε περίπτωση που δεν δώσετε την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή κάποιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή σε περίπτωση που την ανακαλέστε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε κάποιες από τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η συλλογή των δεδομένων αυτών. Για παράδειγμα, αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων σας προς τον σκοπό αποστολής newsletter, θα παύσουμε να σας αποστέλλουμε τέτοια προωθητικά μηνύματα, χωρίς απαραιτήτως να σταματήσουμε τις λοιπές παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, εφόσον γι’ αυτές συνεχίζει να ισχύει η συγκατάθεσή σας (π.χ. φοίτηση σε πρόγραμμά μας).

 

10. Τροποποιήσεις

Η Σχολή μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει σε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ως συνέπεια της προσπάθειάς της για βελτίωση και συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον ιστότοπό μας.

 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του κανονισμού (ΕΕ)2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενημερωθείτε κάθε μήνα για όλα τα νεότερα σχετικά με το επάγγελμα του μεταφραστή!

210.3629000
[email protected]

Ακαδημίας 52
106 79, Αθήνα

Ωράριο γραμματείας
10:00 πμ - 8:00 μμ